خدمات پس از فروش و تعمیرات

نظر به پیشنهاد دوستان محترمی که در زمینه نصب، راه اندازی و تعمیرات سیستم های پنوماتیک فعالیت نموده و در طی سال های گذشته با ایرتک پنوماتیک ایران همکاری داشته اند، بخشی به نام خدمات پس از فروش و تعمیرات را برای معرفی این پیمانکاران راه اندازی نمودیم.

با توجه به اینکه پیمانکاران معرفی شده ملزم به استفاده از محصولات ایرتک می باشند، آماده پذیرفتن درخواست افراد فعال در این زمینه جهت معرفی آنها می باشیم.